petersenautomuseum-1

موزه ماشین Petersen

بخشی از تعقیب و گریز های فیلم Spectre جیمز باند در کوهستان برفی با این ماشین انجام می شود. در کل سه نسخه از این ماشین ویژه تولید شده است.

پاسخی بگذارید